Pedigree database Entlebucher Sennenhund » DIDDLE VOM GINSTERBUSCH » Pedigree analysis

   Pedigree analysis for DIDDLE VOM GINSTERBUSCH

Summary#Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
Actual ancestors1624442
Maximum ancestors126248163264
Common ancestors0      
Unique ancestors16      
Coefficient of Inbreeding0%      

Nick Sex #Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
BIRK V.D. FURTHERMOAR-ALM11
ALINE V. FRECHENTAL11
ALMA VON VOGELHANDLER11
SAGO V. STAUFFENFELD11
CIMBA VOM ERLENBACH11
BLASS VON SCHWANDHOLZ11
DORA V. KOLDA11
JACK V. GLICHENBERG11
SARA V. STAUFFENFELD11
NARCISSO V. NYLACKERBERG11
CYRANA V. EGGETHOF11
BELLA V. D. ZIEGERHUTTEN11
ALEX V. STAUFFENFELD11
GIDO V. LANDENBERG11
ELKA V. KREIENMOOS11
ASTOR V. ALPHUT11 Яндекс.Метрика
DF 2020 dogsfiles.com

mail@dogsfiles.com