Привет гость

User:
Pass:
Входить автоматически:

Регистрация!
Databases of all dog's breeds. Базы собак всех пород.

База собак Среднеазиатская овчарка » RYAZAN YAKSHI AKPARS » Анализ родословной

   Анализ родословной для RYAZAN YAKSHI AKPARS

Сводная информация#Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
Количество предков100248163040
Максимальное количество предков126248163264
Количество общих предков3      
Количество уникальных предков96      
Коэффициент инбридинга0.59%      

Кличка Пол #Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
HASAR11
AHTAR11
ER ZHAN RAKSHA11
AHTANA11
SENAT IZ JAROSLAVIJA RAFSHAN11
ALAR11
KAMA11
AFI GJURZA11
EZON11
ZERENGIZ11
AZIS OLMA KLOVI11
ALTIN11
ARAI11
TURKMEN KALA OAKDEMBER11
AKBILEK11
AZIZA ANALI KLOVI11
KARA-GEZ11
ZUHRA11
VAIDA11
BASSAR11
KARMA11
GISSAR11
ANCHAR211
AZHDAR11
PANDA11
AKTASH11
ZARGOSH GALAN11
AZHDAR11
AKBAI11
NIRHAN KELE KUTYA MALISH11
ALBERT11
ALASHIR11
KARAHAN11
EITASH11
ALADJA11
AINA11
ZAINAB11
RIZHII ERL11
BAINAK11
ETIN11
URCHA11
ZARSHALA11
ALIYA -NADALI KLOVI11
BERGUD11
GAPLAN211
SAULA11
AKBILEK11
ADJAR11
JANNA11
AIPERI11
BOYNAK211
DEKHAN11
GAIRAT11
AKGUSH211
AURA11
ENILAZ11
BOSSAR11
AHTAY AZIYA11
BAYNAK11
SERT LAN11
KOYCHI11
KARIM11
AKBARA11
CAPLAN11
ALAPAR11
SANTA11
SHAMSHIR11
OZARKUL'11
RIZHIY MEHINLI11
KARAGEZ11
CHAKAN-AKBAY11
GOYUNCHI11
GOINCHI11
KARAKULPOK11
LAPAR11
AK MENEK AKGUSH 211
BAHRI11
GONURDZHA11
AIU11
ELBARS11
AINA11
ARLAN11
AKBAI11
ASHTAR11
GOYUNCHI11
SARDAR11
ELBARS11
ALADZHA11
PELEN11
ELBARS11
ALIMAN11
MELESH11
IL'HAN11
HAISHA11
ZHAKEM11
DIKA11



 



Яндекс.Метрика
DF 2020 dogsfiles.com

mail@dogsfiles.com